Algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten en de concessie van ruimten
Artikel 1: Toepassing

Deze voorwaarden alsook eventuele bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op elk aanbod van BRUSSELS GREENBIZZ prevaleren steeds boven de algemene voorwaarden van de klant, tenzij BRUSSELS GREENBIZZ de voorwaarden van de klant heeft aanvaard en uitdrukkelijk afstand doet van het recht om gebruik te maken van deze algemene voorwaarden. Indien een van de bepalingen die deel uitmaken van deze voorwaarden niet zou kunnen worden toegepast, zou dit de geldigheid van de andere bepalingen die van toepassing zouden blijven, niet wijzigen.

Artikel 2: het aanbod

De offertes van BRUSSELS GREENBIZZ binden BRUSSELS GREENBIZZ slechts indien ze schriftelijk worden gedaan, ondertekend door de Voorzitter, de Bestuurder van BRUSSELS GREENBIZZ of enige andere persoon die bevoegd is om haar te vertegenwoordigen. Tenzij anders bepaald, blijven de aanbiedingen van BRUSSELS GREENBIZZ 30 dagen geldig.

Artikel 3: Het Verdrag

De overeenkomst kan slechts geldig tot stand komen indien een schriftelijk aanbod van BRUSSELS GREENBIZZ zonder voorbehoud door de ontvanger wordt aanvaard.

Artikel 4: duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Elke partij kan het op elk moment beëindigen, met een opzegtermijn van 3 maanden die ingaat op de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving.

Elke ernstige schending van de overeenkomst door de ONDERNEMING, met inbegrip van de laattijdige betaling van diensten, geeft BRUSSELS GREENBIZZ het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in de schuld van de ONDERNEMING, zonder voorafgaande kennisgeving.

In geval van stopzetting van de activiteiten van de ONDERNEMING in het kader van faillissement, liquidatie, gerechtelijke reorganisatie of gelijkwaardige maatregel, eindigt de overeenkomst automatisch op de dag van het optreden van een van deze gebeurtenissen.

In geval van beëindiging van de overeenkomst door de schuld van de Vennootschap of in de gevallen bedoeld in het vorige lid, is de ONDERNEMING aan BRUSSEL GREENBIZZ een vaste en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan drie maanden vaste vergoeding voor de diensten, van kracht op de dag van de beëindiging, vermeerderd met alle kosten, uitgaven en uitgaven van welke aard dan ook die voortvloeien uit de beëindiging, naast de bedragen die nog verschuldigd zijn ter uitvoering van de overeenkomst tot de dag van de feitelijke bevrijding van de ruimten.

Zodra de overeenkomst afloopt, zal BRUSSELS GREENBIZZ indien nodig, en onverminderd haar recht om gerechtelijke stappen te ondernemen, de online aangeboden diensten (internet, telefoon) en de toegang tot het gebouw (deactivering van de toegangsbadge) onderbreken. Bovendien, indien de ONDERNEMING haar bezittingen niet heeft geëvacueerd op het einde van de overeenkomst of binnen de 10 dagen na een van de gebeurtenissen bedoeld in paragraaf 3, zal BRUSSELS GREENBIZZ deze evacuatie zelf uitvoeren, zonder verdere waarschuwing. Alle kosten die in verband met deze verschillende maatregelen worden gemaakt, komen volledig voor rekening van de ONDERNEMING.

Artikel 5: prijzen

De in de aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Het forfaitaire bedrag dat verschuldigd is voor het ter beschikking stellen van ruimte wordt in de overeenkomst vastgelegd; het zal ook exclusief BTW worden vermeld.
De forfaitaire vergoeding inbegrepen in de bijzondere voorwaarden zal automatisch en automatisch variëren op de verjaardagsdatum van de overeenkomst volgens de variatie in de consumentenprijsindex, volgens de volgende formule:
Nieuwe prijs = basisprijs x nieuwe index
Initiële index
waar:
– de nieuwe index die van de maand voorafgaand aan de verjaardagsmaand van de inwerkingtreding van het Verdrag is,
– de startindex is die van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de overeenkomst is gesloten.

Prijzen voor andere diensten (exclusief pakketten) zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden.

Artikel 6: Betaling

De maandelijkse forfaitaire vergoeding voor de terbeschikkingstelling van ruimte(n) en diensten is uiterlijk op de 5e van elke maand vooraf verschuldigd.
Zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en handelingen van BRUSSELS GREENBIZZ, zal elke vertraging in de betaling door de ONDERNEMING ter uitvoering van de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling leiden tot de verplichting voor de ONDERNEMING om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onbetaalde bedragen aan BRUSSELS GREENBIZZ te betalen, en zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele intresten van 10% per jaar opleveren.

Artikel 7: Garantie

Het bedrag dat als garantie bij ondertekening van de overeenkomst wordt betaald, zal worden terugbetaald na het verstrijken van de overeenkomst, en nadat de goede en volledige uitvoering van al haar verplichtingen door BRUSSELS GREENBIZZ is vastgesteld en na aftrek van de eventueel verschuldigde bedragen (verificatie van de inventaris in artikel 12).

Artikel 8: de bestemming van de lokalen

De lokalen van BRUSSELS GREENBIZZ worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor beroepsactiviteiten. In geen geval mag het BEDRIJF de bestemming van de gebouwen wijzigen of ze toewijzen aan het gebruik van een detailhandel of ambachten die rechtstreeks in contact staan met het publiek. Op geen enkel moment kan de overeenkomst dus onder de toepassing van de wet op de handelshuur vallen.

Artikel 9: overdracht of verhuur

De ONDERNEMING mag haar rechten niet overdragen, kosteloos of tegen betaling verhuren of ter beschikking stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BRUSSELS GREENBIZZ.

Artikel 10: Aansprakelijkheid, verzekering en ongevallen

De ONDERNEMING zal een verzekering moeten afsluiten die de burgerlijke aansprakelijkheid in verband met de operatie dekt. In
de limiet van verzekeringspolissen met betrekking tot deze overeenkomst, zien de partijen wederzijds af van de uitoefening van elk verhaal voor schade veroorzaakt door gevaren zoals brand, waterschade, glasbreuk en beglazing en verbinden zich ertoe een dergelijke afstand door de verzekeraars te laten aanvaarden. BRUSSEL GREENBIZZ heeft ten voordele van haar en met het opgeven van verhaal ten gunste van de bewoners, een verzekeringscontract afgesloten dat haar eigendom dekt tegen de risico’s die zij voorzichtig geacht heeft te dekken. De ONDERNEMING van haar kant zal op eigen kosten ten minste verzekerd zijn tegen de risico’s van brand, ontploffing en waterschade, voor alle goederen en voorwerpen die haar toebehoren of waarvan zij de voogdij zou hebben, en dit met afstand van verhaal ten gunste van de eigenaar. Elke aanvullende verzekering die aan BRUSSEL GREENBIZZ of andere gebruikers van het gebouw wordt verstrekt, maar die voortvloeit uit risicovolle activiteiten die door de VENNOOTSCHAP worden uitgevoerd, valt echter onder de verantwoordelijkheid van deze laatste. BRUSSELS GREENBIZZ kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal van apparatuur van de ONDERNEMING, noch in geval van onopzettelijke uitschakeling van verwarming, waterdistributie, elektriciteit, telefoon, internetlijn of enige uitrusting, noch, in het algemeen, in geval van een ongeval als gevolg van een oorzaak buiten de controle van BRUSSELS GREENBIZZ of haar vertegenwoordigers of agenten.

Artikel 11: Wijzigingen en transformaties

Elke wijziging, verfraaiing, transformatie van het bewoonde pand is voor rekening van de ONDERNEMING. Deze werken mogen enkel uitgevoerd worden met de schriftelijke toestemming van BRUSSELS GREENBIZZ en, voor zover hun bekwaamheid en beschikbaarheid, door de leden en enkel door de leden van het technisch personeel van BRUSSELS GREENBIZZ en onder haar toezicht.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in deze overeenkomst, worden de werken verworven zonder vergoeding voor BRUSSELS GREENBIZZ, die zich echter het recht voorbehoudt om de restauratie van de lokalen in hun oorspronkelijke staat te eisen. Het BEDRIJF zal zich onthouden van het beschadigen van de gebouwen en apparatuur en zal ervan genieten als een goede vader. Zij zal ervoor zorgen dat BRUSSELS GREENBIZZ, zodra zij gevestigd zijn, op de hoogte wordt gebracht van elke storing of wijziging in hun werking.
De ONDERNEMING zal de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de verschillende hinder (lawaai, stank,…) de toelaatbare drempel voor andere activiteiten in BRUSSEL GREENBIZZ niet overschrijdt. Er mogen geen giftige of gevaarlijke producten worden opgeslagen in modules die uitsluitend bestemd zijn voor kantoren of modules die niet op de juiste manier zijn geconfigureerd.
De ONDERNEMING zal geen enkel dier meenemen in de lokalen van BRUSSELS GREENBIZZ.
In geval van verlies van sleutels is de ONDERNEMING verplicht brussels greenbizz onmiddellijk op de hoogte te brengen.
In geval van verlies van de toegangscontrolebadge moet de ONDERNEMING dit zo snel mogelijk melden aan BRUSSELS GREENBIZZ, die de gegevens van deze badge zal deactiveren en van een nieuwe badge zal voorzien.

Artikel 12: de inventaris

De inventaris van de armaturen van binnenkomst wordt opgesteld door BRUSSELS GREENBIZZ en wordt aan de VENNOOTSCHAP overhandigd. De ONDERNEMING beschikt over een termijn van vijf dagen om eventuele opmerkingen aan BRUSSELS GREENBIZZ mee te delen, bij gebreke waarvan onweerlegbaar wordt aangenomen dat de lokalen ter beschikking van de ONDERNEMING zijn gesteld in de staat die is beschreven in de inventaris van de inrichting van binnenkomst. De inventaris van de inrichting van vertrek zal worden opgesteld volgens het door de partijen overeengekomen tijdstip, uiterlijk op de dag van vertrek en zal worden gebruikt om het bedrag van de door de ONDERNEMING te dragen schade te bepalen, die BRUSSELS GREENBIZZ van de garantie mag aftrekken.

Artikel 13: Privacy

De persoonsgegevens verzameld door BRUSSELS GREENBIZZ] (hierna “de Incubator”) zullen worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van zijn gegevens.

Deze persoonsgegevens worden door de Incubator verwerkt om de persoon kwaliteitsvolle diensten te bieden en hem informatie te verstrekken die is aangepast aan zijn interesses. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan bepaalde onderaannemers van de Incubator als zij deze nodig hebben om de diensten uit te voeren die de Incubator van hen vraagt in het kader van de bovengenoemde doeleinden. In dergelijke gevallen zorgt de incubator ervoor dat zijn onderaannemers hetzelfde niveau van gegevensbescherming waarborgen als hij doet en deze gegevens alleen gebruiken voor de te verlenen dienst.

Het volledige privacybeleid van de Incubator is beschikbaar op haar website www.greenbizz.brussels/nl/privacy/ of op aanvraag op het e-mailadres privacy@greenbizz.brussels.

Artikel 14: Geschil en toepasselijk recht

Elk geschil tussen de partijen met betrekking tot deze Overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van
Brussel, dat het Belgisch recht zal toepassen.

Artikel 15: wijziging van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd op basis van een beslissing van de Raad van Bestuur van BRUSSELS GREENBIZZ. Indien nodig worden de wijziging(en) geacht te zijn aanvaard door de ONDERNEMING op de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar zijn meegedeeld.